Училищен Дневен ред 21
                                          ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ


1. Какво е Училищен дневен ред 21?

Училищен дневен ред 21 е инструмент, средство и оперативен модел, който съдържа разпоредби и правила, за да се постигне устойчиво развитие в училище.  То е  като инструкция за употреба или ръководство, в което има много предложения за това какво да направите, за да се подобри живота на хората и бъдещето им и то не само в училище, как да се осъществи и как да се организира промяната.
2, Защо се прави?

Изготвен е, за да се знае и да се постигне устойчиво развитие в училище, както и за борба с изменението на климата. Училищният Дневен ред 21 позволява да се научат много неща, да се информират младите хора за устойчивостта, а също така дава  възможност да се прилагат на практика тези знания.

3. Как работи?

Училищен дневен ред 21 работи с участието и ангажираността на всички. Всички лица, посещаващи дадено училище, са длъжни да дадат своя принос. Тези лица са: училищния персонал (преподавателски и непреподавателски), ученици и родители. Чрез прогресивни стъпки,  ще се стигне до разработване на действия, които водят до устойчивост в училище и изграждане на междукултурна солидарност.

4. Кои са средствата за интерпретиране (разяснение)?

Средствата за разяснение, областите или етапите, са представени от четирите стълба на устойчивото развитие: икономическа ефективност, социална солидарност, отговорност към околната среда и междукултурна отговорност.
Всички тези стълбове са еднакво важни, проникват един в друг и се подкрепят взаимно. Това са ключовите неща, върху който е изграден процеса на Училищен дневен ред 21. Всички етапи на процеса трябва да бъдат разгледани от гледна точка на тези четири стълба.


 

5.Какво означават тези стълбове?

Икономическа ефективност: да се съчетае икономиката с устойчивостта.
Купуване на "зелени" продукти, сертифицирани продукти, практукуване на справедлива търговия или употреба на продукти с транспорт «нула километри», които зачитат правата на човешките същества и околната среда. Употреба на възобновяеми енергийни източници за производство на електроенергия или за топла вода. Да живеем в по-устойчиви къщи (с двоен стъклопакет, добри тела, редуциращи вентили на водния поток, изграждане на топлоизолация, покрив с вентилация и др ...); Да употребяваме устойчив транспорт.

Социална солидарност: трябва да бъдем отговорни към човечеството.
Всички човешки същества се раждат свободни и равни по достойнство и права. Ние не трябва да дискриминираме никой по пол, култура, етническа принадлежност или религия. Всеки човек е една вселена и може да допринесе за устойчивото развитие. Взети заедно, всички хора на света могат да общуват и да създадът мрежа, за да се предотврати експлоатацията на мъже, жени и деца.

Отговорност към околната среда:
Да не се използват ресурсите безразборно. Обърнете внимание на околната среда, природата и еко-системите. Да не се замърсяват.
Да се прави икономия на вода и енергия. Намаляване, повторна употреба и рециклиране на отпадъци. Извършвайте устойчиви действия, които да отговарят на нуждите ви и същевременно да гарантират, че бъдещите поколения ще имат възможност да посрещнат своите нужди.

МЕЖДУКУЛТУРНА отговорност: "Междукултурно посредничество"
Бъдете посланици на собствената си култура и изследователи на
други култури. Разпространявайте собствената си култура и научете повече за другите. Не осквернявайте не позволявайте да оскверняват и вас
другите, практикувайте обмен на добри практики и добро поведение.
Помислете как да включвате другите, различните от вас, другите култури, най-необлагодетелстваните социални групи и др. Разберете, че разнообразието е едно голямо богатство и решенията за нашите проблеми могат да дойдат от другите. За да се даде глас на тези, които обикновено  не разполагат с тях, като малцинства, хора от други култури, а също и деца, възрастни хора и дори жени. Равенството между мъжете и жените е от решаващо значение. Мислете и поставяйте напред нуждите на другите. Бъдете съпричастни в живота си, както с тези, които живеят до вас, така и към тези от далечни страни, които са по-различни, по-бедни. Разберете какво е бедност, какво означава богатството, кои са причините за богатството и какво можем да направим, за да се подобри състоянието на бедните или да им се помогне.

6.Кои са стъпките?

Преди да говорим за училището и да допринесем за неговото подобряване,
ние трябва да знаем всичките му аспекти. Така че, ние най-напред трябва да знаем сегашната ситуация, състоянието на фактите и състоянието на училището. Това се осъществява чрез одита за устойчивост. Всички параметри трябва да бъдат оценени през погледа на четирите стълба на устойчивото развитие. След това, като използваме този одит като основен инструмент на знанието, трябва да проведем дискусии. Необходимо е да се  дискутират във форумите силните и слабите страни, възможностите и заплахите за училището. Също така, ние трябва да обсъждаме проблемите на училището от гледна точка на разбиране на икономическата ефективност, социалната солидарност, отговорността към околната среда и междукултурната отговорност. Като разговаряме по тези теми, ние също може да опознаем  гледната точка на другите и заедно да направим предложения за подобряване на положението. Предложенията се подават и гласуват от всички. Онези от тях, които са най-високо оценени от всички, се събират в «Плана за действие за Училищния Дневен ред 21», който ще бъде работен документ. Там ще бъде написано какво да се направи, по кое време, как да се направи, кой ще бъде отговорен и как да следим действията за всеки стълб на устойчивото развитие.
6.Значение на добрата комуникация

Комуникацията е от съществено значение, за да се включат всички, пряко и непряко, в процеса. Добрата комуникация позволява всички участници да бъдат информирани, да знаят, за да имат пред вид всички гледни точки, който участват в изграждането на Училищен дневен ред 21. Всички хора могат да говорят и да се чувстват част от процеса. Добрата комуникация може да включва също и семействата, местните сдружения (публични и частни), както и граждани, които живеят около училището. Добрата комуникация позволява да се повиши информираността относно устойчивостта на възможно най-много хора, да се говори и да се дебатира по тези теми и да се възпроизвеждат някои действия или целия процес и в други места, като например в цялата община, в местната болница, в местни асоциации и организации на територия на региона, къщи в града и др.

7. Значение на Училищния Дневен Ред 21 за училището:

Училището може да се възползва в голяма степен от изпълнението на
Училищен дневен ред 21 по много причини. Първата е оперативна и управленска причина: институцията (училището) ще влезе във владение на модела, който се предлага за по-добро управление на дейността му, живота в училището и сградата като цяло, от гледна точка на устойчивото развитие.
Втората причина е свързана с постигане на откритост и отвореност към хората на съответната територия: ангажимент на всички хора, живеещи в училище (персонал, ученици и родители), в дейността на институцията (училището), подобряване на вътрешната и външната комуникация, позволяваща да се преодолее "бариерата" и да се отвори процеса към обществото и общността.
Третата много важна причина е, че институцията (училището), в постигане на Училищен дневен ред 21, ще се превръне в модел за другите институции, както и за други сдружения в града,  по пътя на устойчивото развитие, за което училището ще бъде сертифицирано.
Четвъртата причина е обогатяване на знанията, чрез образоване на учениците, обучение на персонала и информираност на родителите.
Петата причина е практическата реализация на това, което е било научено на теория, т.е. училището ще се превърне  в едно истински устойчиво училище, и т.н.

9. Значение на Училищния Дневен Ред 21 за учениците

Учениците ще могат се възползват от интердисциплинарното образование по устойчивото развитие, при което ще бъдат включени всички предмети. Те ще могат да проверят на практика понятията, които са научили чрез
собствените си действия и проектите, за които са помогнали да бъдат избрани.
Те са призвани да бъдат агенти на промяната и да изградят, заедно с другите участници, училището на мечтите си: с участие, приобщаване и устойчивост.
Така се формират бъдещите граждани на утрешния ден, солидарни с връстниците си и отговорни към цялото човечество и околната среда.

10. Значение на Училищния Дневен Ред 21 за семействата

Семействата ще получат допълнителна информация по отношение на устойчивото развитие и практиките за постигане на устойчивост. Те ще се обогатят с тези понятия и ще участват заедно с децата си, за да се създаде един по-добър свят, започвайки от тяхното училище. Те са призвани също да бъдат лидери на промяната, могат да помагат, да предлагат и да прилагат принципите на устойчивото развитие в училище, като при това могат да възпроизвеждат добри практики и в своите домове.

11. Значение на Училищния Дневен Ред 21 за територията (региона)

Целият регион, където има въведена програма по Училищен дневен ред 21 в училище, ще се обогати. Ако в промяната се включат и по-младите поколения, много скоро тя ще се  отрази върху цялата територия, където те живеят.
Практиките и моделите са валидни и могат да бъдат адаптирани към всяка
реалност и структура. Ето защо местните обществени или частни сдружения, организациите на територията на общината и на всички граждани могат да реализират свой собствен Дневен ред 21, да прокарат собствен път на устойчиво развитие, както и собствени действия. Сред различните цели, които бихте могли да си поставите, една от целите е да се противодейства на изменението на климата, с пестене на пари чрез икономическа ефективност и да се създаде едно общество, подходящо за всички така, че общността да се превърне в един град, в който са представени и се съблюдават нуждите на децата, жените, възрастните хора, малцинствата и хората с увреждания.

12. Значение на Училищен дневен ред 21 за човечеството

При изпълнението на Училищен дневен ред 21 действаме локално, но се счита,
че извършваме дейност, значима в световен мащаб.  Той е като школа, чрез която може да се постигне производство на самостоятелна енергия, да не се
произвеждат повече недиференцирани отпадъци, да бъдем отговорни за
закупуване на стоките, които консумираме, да се учим на най-добрите
практики на устойчиво развитие, като не унищожаваме много вода и енергия,
а произвеждаме ползи на глобално равнище. Така например, изборът на  продукти със сертификат или на социално солидарен продукт, позволява да се намали нелегалната заетост и експлоатацията на хората и да се повиши опазването на околната среда в развиващите се страни. Чрез използването на енергия, която се произвежда в училище или намаляването на отпадъците, могат да се избегнат емисиите на замърсяващи газове и на тези, които са причина да се повишава температурата на Земята. Използването на по-устойчиви средства за транспорт и намаляването разхода на вода може да помогне да се намали появата на бъдещи войни за петрол или за самата вода. Тези и други действия ще помогнат на човечеството да преодолее тези общи проблеми и да се смекчат негативните ефекти на големите предизвикателства, пред които то е изправено.  Става дума за изменението на климата, за енергийната криза, за кризата с водата и водоснабдяването, икономическата криза и демографската криза. Всичко това води до опустиняване, войни, миграция, бежанци, машини, съоръжения и измиране 
на животински видове, загуба на сигурност, загуба на вода и храна.
Човечеството се изправя пред всички тези предизвикателства и за да се пребори с всички тях, трябва да се промени начина, по който мисли и действа. Ние трябва да направим това, като се започне от днес и то като започнем от самите нас, всеки един от нас, от малката ни заобикаляща действителност. Защото човечеството - това сме ние.

13. Кои са въпросите, на които трябва да започнем да отговаряме?

Според четирите стълба на устойчивото развитие, ние трябва да започнем да задаваме следните въпроси, например:

Какво мислите за училището си?
Какво ти харесва и как се работи във вашето училище?
Какво не ти харесва и не работи добре във вашето училище?
Какво бихте променили или как бихте искали да се подобри училището?
Каква е вашата мечта или желание за бъдещето на вашето училище?
УЧИЛИЩЕН ДНЕВЕН РЕД 21